Phòng ngự lại việc bạn bị 3bet

Bạn không phải là người chơi duy nhất biết 3bet. Những người chơi biết chơi một chút sẽ thi thoảng 3bet, và một số ít sẽ 3bet khá thường xuyên. Sau đây bạn sẽ học được cách phòng ngự khi bị 3bet. Giả sử bạn chơi $1–$2 6-max với $200 stack, và bạn open-raise $7